کتاب آموزش نقاشی رنگ روغن برای مبتدی ها

دسته بندي : کتاب » هنری
توضیحات:
کتاب آموزش نقاشی رنگ روغن برای مبتدی ها، در قالب فایل pdf.

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی رﻧﮓ روﻏﻦ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ دارﻧﺪ.آﻧﻬﺎ ﺑﺎدوام ﻫﺴﺘﻨﺪ وﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ کتابﺑﺴﯿﺎری از ﻟﻮازم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﻮازم ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﻣﻮﻓﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
دسته بندی: کتاب » هنری

تعداد مشاهده: 2749 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 268

حجم فایل:9,820 کیلوبایت

  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل پی دی اف

  • گالری تصاویر :